Konkurs WCIĄGNIJ TO

Do wygrania Tablet HUAWEI 7" TAB 3 - wygrywają 3 osoby!

Jak zgarnąć tablet!

 • Obserwuj nas!
 • Polub i udostępnij post konkursowy publicznie
 • W komentarzu oznacz Restaurację, której nie ma na Wciągnij.to, a z której chętnie byś coś zamówił/a!

Ogłoszenie wyników 06.09.2021 r. o godzinie 13.00
Regulamin Konkursu WCIĄGNIJ TO 

prowadzonego na platformie Facebook

(zwany dalej „ Regulaminem”)


§ 1 

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „WCIĄGNIJ TO” (zwanym dalej „Konkursem”).

 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz przekazanie ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje Grupa ABS Adrian Sadowski z siedzibą w Kusięta 343 , 42-256 Olsztyn (zwany dalej „Organizatorem”).

 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 4. Konkurs odbywa się na portalu www.facebook.com (zwany dalej ”Portalem”) pod adresem Organizatora https://www.facebook.com/Wciagnij.to


 1. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalu, zgodnie z odnośnymi zasadami Portalu.

 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.


§ 2

Zasady przeprowadzania Konkursu


 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca konto na portalu Facebook.

 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu. Do każdego konta przypisany jest jeden udział.

 3. Udział w Konkursie polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym, oznaczając lokal gastronimiczny, w okresie trwania konkursu z profilu Uczestnika w Portalu.

 4. Konkurs trwa od momentu zamieszczenia postu konkursowego do 15.09.2021 r. godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione.

 5. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści opublikowanych w postach konkursowych Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz wykonując jego zadanie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw co do treści zawartych w postach konkursowych, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę na nieoznaczanie autorstwa Uczestnika przy takim wykorzystaniu.

 7. Organizator jest uprawniony do żądania usunięcia postów konkursowych sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portali.

 8. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanymi przez niego w postach konkursowych treściami. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych z komentarzami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.


§ 3

Rozstrzygnięcie Konkursu


 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją).

 2. W składzie Komisji znajdują się 3 osoby wyznaczone przez Organizatora.

 3. Komisja przyznaje Nagrody wybranym 3 Uczestnikom (zwanym dalej „Zwycięzcami”), kierując się treścią komentarza odpowiadającego na pytanie konkursowe.

 4. Komisja ogłosi wyniki Konkursu w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 13.00 na profilu Organizatora w Portalu.

 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone przez publikację zrzutu ekranu zawierającego zwycięskie komentarze na Portalu w ramach jego funkcjonalności o nazwie „Facebook Story”.

 6. Organizator zgłosi się do Zwycięzców za pośrednictwem profilu na Portalu (z wykorzystaniem wiadomości prywatnych). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (w tym między innymi adresu do wysiłki oraz adresu e-mail) i jej rozliczenia podatkowo.

 7. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagród w terminie 30 dni od dnia przekazania danych przez Zwycięzcę.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.


§ 4

Nagrody


 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest tablet 7’ TAB3 marki HUAWEI

 2. Uczestnik jest uprawniony do maksymalnie jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.

 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.

 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

 5. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. Nagrody podlegają opodatkowaniu. Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.


§ 5

Ochrona danych osobowych


 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalu. Zgoda dotyczy także przetwarzania wizerunku Uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one uwidocznione na zdjęciach (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu).

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 6

Reklamacje


 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: biuro@wciagnij.to

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.

 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 3 pkt 4.

 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.

 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.


§ 7

Postanowienia końcowe


 1. Po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez usunięcie swojego Zgłoszenia lub poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik zdecydował się odstąpienie od udziału w Konkursie, Organizator nie jest uprawniony do korzystania z treści Zgłoszenia.

 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portal.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portalu oraz w siedzibie Organizatora.